Обновено: Tuesday, 28 April 2020 20:08
Print Increase font size

INVITATION TO PUBLISH IN THE YEARBOOK 2020

Уважаеми колеги, 

Редакционният съвет на Годишник на УНСС  отправя покана за публикуване на оригинални авторски ръкописи на научни студии и статии в изданието за 2020 година.

Годишник на УНСС е водещо в страната академично издание, което публикува на английски език резултати от изследвания в тематичните области икономика, администрация и управление, право, политически науки, обществени комуникации и информационни науки и в свързани с тях области. Приемат се материали от български и чужди автори, членове на академичния състав на УНСС и извън него, на наши колеги и партньори от други академични и изследователски институции от страната и чужбина. Ръкописите преминават процедура на научно рецензиране (double-blind peer review), а публикациите се индексират в RePec, ROAD, SIS, J-Gate и CEEOL.

Резюметата и ръкописите се приемат само на английски език и се подават на електронния адрес на редакцията (yearbook@unwe.bg) при спазване на следните срокове:

-               Подаване на резюмета (70 до 100 думи) – 20 май 2020 г.;

-               Срок за подаване на готовите студии и статии – 20 юли 2020 г. 

Подробни изисквания към авторите можете да намерите на електронната страница на изданието - http://unwe-yearbook.org/Uploads/Requirements/con_165_2.pdf?

Авторите, изпратили резюмета, ще получат шаблон, в който да представят ръкописите си.

Конкретни въпроси във връзка с изданието и Вашето участие може да отправяте на имейл: yearbook@unwe.bg.

 


С уважение, 

 

Проф. д-р Христина Николова

Председател на Редакционен съвет на

Годишник на УНСС и Научни трудове на УНСС